Disclaimer | Privacyverklaring

Disclaimer

Autobedrijf Koopman Immink besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

Autobedrijf Koopman Immink is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent is aan het verspreiden van informatie via het internet.

Tevens aanvaardt Autobedrijf Koopman Immink geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Autobedrijf Koopman Immink via deze website. Autobedrijf Koopman Immink aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen op de leden websites.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Autobedrijf Koopman Immink garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Privacy Policy

Autobedrijf Koopman Immink hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Autobedrijf Koopman Immink houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Autobedrijf Koopman Immink zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Autobedrijf Koopman Immink
Kees Immink
Albert Soncklaan 4
1701BX Heerhugowaard
072 5712710
info@koopmanimmink.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Autobedrijf Koopman Immink verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Het aangaan van overeenkomsten
– Het versturen van nieuwsbrieven
– Het aanbieden van een service en/of onderhoudsafspraak
– Het meedoen met prijsvragen of winacties
– Het verstrekken van een inruilwaarde voor een auto

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– NAW-gegevens, telefoon, e-mail
– Autodata zoals merk, type, kenteken, gereden kilometers
– Betaalinformatie tbv overeenkomsten, zoals IBAN-nr en SEPA-kenmerk

Bijzondere persoonsgegevens

Wij, noch onze website(s), hebben enige intentie om bijzondere persoonsgegevens te verzamelen. Met bijzondere persoonsgegevens wordt bedoeld gegevens die gevoelig (kunnen) zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over iemands ras, godsdienst of gezondheid. Alleen wanneer wij bijzondere persoonsgegevens nodig zouden hebben om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen, wanneer dit is toegestaan krachtens de wet of als u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zullen wij deze verwerken.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan, waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws over onze activiteiten. Uw e-mailadres wordt alleen met uw nadrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere door ons verstuurde nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens bewaard zolang u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Het bestand van de nieuwsbrief wordt niet met derden gedeeld. U kunt u zich voor de nieuwsbrief afmelden door een e-mail te sturen aan info@koopmanimmink.nl. 

Opslag van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dat betekent dat wij uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het leveren van onze diensten of producten. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, of uw account verwijdert, zullen wij uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen. Uiteraard mag u ons te allen tijde vragen de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te verwijderen. Het voorgaande geldt, tenzij dit in strijd is met een wettelijke bewaartermijn, technische of organisatorische vereisten of andere wettelijke verplichtingen, waaraan wij moeten voldoen.

Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde (persoons)gegevens zijn nodig om de hierboven beschreven doeleinden te kunnen bereiken. Enkel indien verstrekking van deze gegevens aan derden (“bewerkers”) nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden (bijvoorbeeld in verband met het verlenen van service ten aanzien van door ons aan u geleverde diensten of producten, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het bedrijf dat de hosting van deze website verzorgt, maar – alleen indien van toepassing – ook bezorgpartners, reparateurs, betaalpartners of leveranciers. Deze ‘bewerkers’ handelen onder onze verantwoordelijkheid en mogen deze gegevens alleen gebruiken om een dienst te leveren namens ons. De informatie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doelen. De gegevens worden uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt.  

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

– Back-up van belangrijke informatie
– Automatische updates van systeemsoftware en antivirusprogramma.
– Systemen zijn vergrendeld met username en wachtwoord
– Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot (bijzondere) gegevens

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegeven

U kunt op elk moment kosteloos informatie ontvangen over de door ons opgeslagen gegevens over u, over de herkomst en ontvanger ervan en over het doel van gegevensverwerking. Bovendien hebt u een wettelijk recht op rectificatie, blokkering en verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aan ons doen, door een e-mail te sturen aan
info@koopmanimmink.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vijftien (15) werkdagen, op uw verzoek reageren. Bovendien kunt u de aan ons verstrekte toestemming voor het verzamelen en opslaan van uw persoonsgegevens op ieder moment intrekken door aan ons een e-mail te sturen.

Als u meent dat wij niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen op de hieronder vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies en cookiepolicy

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van onze website(s).  Met behulp van cookies zorgen wij er onder andere voor dat uw instellingen en voorkeuren worden onthouden en om inzicht te verkrijgen in het surfgedrag van de bezoekers van onze website(s). Daarmee kunnen wij bepalen of (eventuele) advertenties op onze website(s) of websites van derden effectief zijn. Op basis van de handelingen die wij monitoren, kunnen wij een profiel voor u aanmaken en daarmee onze advertenties optimaliseren aan uw voorkeuren. U kunt de cookies accepteren of weigeren. Heeft u de cookies geaccepteerd, dan kunt u ze later weer uitzetten via de instellingen van uw browser.

Onze cookies en daaruit gegenereerde gegevens, worden beheerd door Google Inc. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het privacybeleid van Google staat verder omschreven wat daarvan eventuele gevolgen zijn.

Op onze website(s) zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op social media LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt verzorgd door LinkedIn, Facebook en Twitter, waarbij een cookie wordt geplaatst.

Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, mocht u hiervoor kiezen dan is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens het surfen op onze website. Als u tóch geen cookies wilt ontvangen, kun u in het hulpbestand van uw internetbrowser bekijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

Privacyverklaring uitvoeringsverordening 2021/ 392

Een verordening over de monitoring/rapportering gegevens CO2-emissies van personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen die per 1 januari 2021 op naam zijn geregistreerd.

Autobedrijf Koopman Immink hecht (als APK-keurmeester) veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze klanten. Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd zorgvuldig gebruiken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derde partijen.

Tijdens de APK worden gegevens uitgelezen en doorgegeven aan het RDW en uiteindelijk aan het EEA (het Europees Milieuagentschap) voor haar centrale gegevensarchief (CDR). Het gaat hierbij om door uw boordinstrumenten gemeten gegevens over het brandstof/elektriciteitsverbruik en om uw VIN. Het doel van deze verwerking en van de uitvoeringsverordening is om inzicht te geven over het daadwerkelijke verbruik van uw voertuig en dit ook te vergelijken met dat wat was geregistreerd tijdens de typegoedkeuring. Zo kan de ontwikkeling van de werkelijke prestaties van uw voertuig gedurende de geraamde levensduur gevolgd worden. De gegevens worden voor hetzelfde voertuig gedurende een periode van 15 jaar verzameld en gedurende een periode van 20 jaar door het EEA bewaard. Het centrale gegevensregister bevat alle door de lidstaten gerapporteerde gegevens, met uitzondering van de voertuigidentificatienummers (VIN’s). De VIN’s worden gedurende een periode van 20 jaar vanaf de datum waarop zij voor het eerst zijn geüpload naar het CDR of het Business Data Repository (BDR) van het EEA, door het EEA bewaard.

In deze Privacyverklaring wordt u verder geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en wij bewaren uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de gegevens voor te bereiden voor doorgifte. Wij zullen bovendien alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. U heeft het recht deze verwerking te weigeren. In dat geval melden wij dit via uw APK afmelding aan het RDW. Daarnaast geeft de AVG u ook andere rechten. Bezwaren en verzoeken tot onder andere inzage en rectificatie zullen in overeenstemming met de AVG, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Ons bereiken kan per post: Albert Soncklaan 4, 1701BX Heerhugowaarden per e-mail: info@koopmanimmink.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen worden op deze webpagina gepubliceerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 november 2023.

 

Neem contact met ons op

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.

072 571 27 10 info@koopmanimmink.nl
Vragen of afspraak maken?

Bel 072 571 27 10

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×